Film database

  Zora Mojsilovic-Popovic

  Costume design in:

1993 - Byzantine blue
1997 - Three summer days
1998 - The powder keg