La banque du film


   
Tunel

Genre:
Guerrier, Le drame de l'amour

Réalisation:
Faruk Sokolovi‘

Le résumé:
Filmska prièa dogada se u idiliènom selu u srednjoj Bosni koje je s spoljasnjim svetom povezano jedino tunelom. Radnja filma zapoèinje 1996. godine, kada izbeglice u pratnji policije dolaze nadomak svome u ratu napustenom zavièaju i tunelu koji ih jedini povezuje sa svetom. Medu njima je i starac koji tvrdoglavo kre‘e kroz tunel prema grobu izgubljene ljubavi, ne obaziru‘i se na promenu zastava i granica, bez straha, samo s uspomenama na proslost ne manje bolnu i ne manje zastrasuju‘u i nepravednu u kojoj je ve‘ izgubio sve sto je imao, voleo... sve snove, nade i ideale,... Film se oslanja na tragièni ljubavni trougao izmedu lepe mlade Mejre, njenog odabranika Nedzada, priprostog seoskog momka zvanog Bojler i grubog policajca Milenka, koji se sveti u nemogu‘nosti da osvoji Mejru salju‘i njenog deèka u zatvor, a nju na radne akcije. Kroz ljubavnu prièu prelama se istorijski milje smesten u pedesete godine, u vreme titoistièkog komunizma i politièkih procesa protiv ideoloskih neprijatelja, u ovom sluèaju protiv pripadnika verskog islamistièkog pokreta Mladi Muslimani. Sve se to prepli‘e: ljubav, mrznja, osveta, politièke podobnosti, ideoloske ishitrenosti, jednostavnost seoskog zivota u kojem prevladava ritualnost obièaja, idiliènost prirode i nepredvidljivost sudbina.

Le producent:
Mebius film, Sarajevo, Suhreta Sokolovi‘

Le scénario:
Nedzad Lati‘, Faruk Sokolovi‘

La musique:
Mirfar Tusok

Camera:
Stipe Svetinovi‘

Le scénographie:
Amir Mujki‘

Le costumographie:
Gordana Pavli‘

Le pays de l'origine:
Bosna i Hercegovina

Le montage:
Vesko Kadi‘

La technique:
Standard, le color

Premiere:
22.1.2000.Les acteurs:

Admir Glamoèak
Aida Dzamalija
Aleksandar Seksan
Dragan Jovièi‘
Hasija Bori‘
Miraj Grbi‘
Samir Èamdzi‘
Suada Ahmetasevi‘
Zan Merlot

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd