La banque du film

  Dragomir Felba

  Le jeu dans les films:

1949 - Barba Žvane
1950 - Crveni cvet
1951 - Deèak Mita
1951 - Major Bauk
1952 - U oluji
1953 - Daleko je sunce
1955 - Njih dvojica
1955 - Volèa nok (Vuèja noć)
1961 - Uzavreli grad
comme Bata
1962 - Prekobrojna
comme inženjer Žile
1963 - Kozara
1963 - Operacija Ticijan
1964 - Pod istim nebom
1964 - Prometej s otoka Viševice
1966 - Sretni umiru dvaput
1967 - Makedonska krvava svadba
1968 - Planina gneva
1968 - Pre istine
1968 - U raskoraku
1968 - Vuk sa Prokletija (Uka i bjeshkave te nemuna)
1969 - Bitka na Neretvi
1969 - Republika u plamenu
1969 - Zaseda
comme profesor
1970 - Cena grada
1971 - Opklada
1972 - Zvezde su oèi ratnika
1974 - Otpisani
comme stric
1974 - Partizani
1974 - SB zatvara krug
1975 - Deèak i violina
1976 - Èetiri dana do smrti
1976 - Èuvar plaže u zimskom periodu
1979 - Nacionalna klasa
comme Simke
1979 - Partizanska eskadrila
1981 - Dorotej
comme Makarije
1981 - Lov u mutnom
comme predsednik kućnog saveta
1983 - Mahovina na asfaltu
1983 - Veliki transport
1988 - Suncokreti
1989 - Boris Godunov
1989 - Iskušavanje đavola
1989 - Najbolji
1989 - Vreme èuda
2000 - Senke uspomena

La biographie:
Rođen u Skoplju 7.VII 1921.godine. Studirao na tehnièkom i pravnom fakultetu, da bi napokon upisao i 1950. završio Visoku filmsku školu u Beogradu. Glumaèki rad zapoèinje u pozorištu, isprva kao amater, a onda i u angažmanu u kragujevaèkom Narodnom pozorištu; od 1952. godine èlan je Jugoslovenskoga dramskog pozorišta u Beogradu, a od 1956. slobodan umetnik. Filmsku karijeru otpoèinje epizodom u SOFKI (R. Novakovića, 1948). Naslovna uloga snalažljiva istarskog seljaka kji pomaže partizanima u filmu BARBA ŽVANE (V. Afrića, 1949) dala je ovelećje èitavom njegovom glumaèkom opusu; iako je tadašnja kritika sam film ocenila nepovoljno, Felba je gotovo jednodušno doèekan kao pravo glumaèko otkriće. Pojavljivajući na filmu 35 godina, Felba je ostvario više od 100 uloga, najèešće epizodnih, u domaćim i koprodukcijkim filmovima, istièući se posebno u ulogama obiènih ljudi "iz naroda", uglavnom vezanim uz NOB. Od tridesetak njegovih većih uloga osobito je zapaženo njegovo tumaèenje lika rodoljuba i revolucionara u ratnom zarobljeništvu u CRVENOM CVETU (G.Gavrina, 1950) te uloga seljaka partizana egzemplarno streljanog u interesu discipline u odredu u filmu DALEKO JE SUNCE (R. Novakovića, 1953); od manjih istièe se tragièna uloga oca u KOZARI (V.Bulajić, 1962), za koju je u Puli nagrađen Specijalnom diplomom. Èesto nastupa i na televiziji. Za svoj rad nagrađen je brojnim nagradama i priznanjima.