La banque du film

  Ljuba Tadi‘

  Le jeu dans les films:

1953 - Bila sam jaèa
1954 - Sumnjivo lice
1955 - Devojka i hrast
1955 - Lazni car
1956 - Veliki i mali
comme sef
1956 - Zle pare
1957 - Nije bilo uzalud
1959 - Campo Mamula
1961 - Nebeski odred
1961 - Prvi gradanin male varosi
1962 - Kapi, vode, ratnici
1962 - Sibirska ledi Magbet
1964 - Mars na Drinu
comme major Kursula
1964 - Na mesto gradanine pokorni
1965 - Gorki deo reke
1965 - Inspektor
1966 - San
1967 - Bomba u deset i deset
comme Andrea
1967 - Divlje senke
1967 - Jutro
1968 - Bekstva
1968 - Brat doktora Homera
comme kaluder
1968 - Delije
1968 - Podne
1968 - Pre istine
1968 - U raskoraku
1968 - Visnja na Tasmajdanu
comme direktor skole
1968 - Vuk sa Prokletija (Uka i bjeshkave te nemuna)
1969 - Cross Country
1969 - Krvava bajka
1969 - Neka daleka svjetlost
1969 - Silom otac
comme Aleksa
1969 - Vreme bez rata
1969 - Zazidani
1970 - Lepa parada
1970 - Put u raj
1970 - Zarki
1971 - Balada o svirepom
comme Mitar
1971 - Klopka za generala
1972 - Devojka sa Kosmaja
comme èika Paun
1972 - Majstor i Margarita
1973 - Sutjeska
comme Savo Kovaèevi‘
1974 - Strah
comme Franc
1975 - Doktor Mladen
1975 - Pavle Pavlovi‘
1976 - Èetiri dana do smrti
1977 - Miris poljskog cve‘a
1978 - Kvar
1978 - Paviljon VI
1978 - Trener
comme Lemka
1979 - Partizanska eskadrila
1980 - Poseban tretman
comme doktor
1980 - Svetozar Markovi‘
1982 - Kiklop
comme maestro
1982 - Sablazan
comme voda
1984 - Nema problema
1986 - Dobrovoljci
1986 - Lijepe zene prolaze kroz grad
1986 - Od zlata jabuka
1988 - Remington
1989 - Boj na Kosovu
1989 - Vreme èuda
1995 - Odisejev pogled
1996 - Neèista krv
1997 - Tango je tuzna misao koja se plese
1998 - Baril de poudre
comme dirigent

La biographie:
Rodjen je u Urosevcu 31. V 1929 godine. Glumom poèinje da se bavi jos kao gimnazijalac (1944), u dramskom rekvijemu streljanim dacima u tek osnovanom Kragujevaèkom pozoristu. Tamo je do upisa na Akademiju za pozorisnu umetnost (1949) odigrao oko èetrdeset uloga. Kroz vise od pet decenija glumio je niz uspelih uloga u Beogradskom dramskom pozoristu, Narodnom pozoristu, Ateljeu 212, Jugoslovenskom dramskom pozoristu i kao slobodan umetnik; nagradjen je brojnim nagradama i priznanjima (npr. Oktobarska nagrada grada Beograda 1969. godine za uloge u predstavama ODBRANA SOKRATOVA I SMRT Platona i ZLI DUSI Dostojevskoga, Sedmojulska nagrada SR Srbije 1970. godine, Zlatni lovorov venac za zivotno delo na MES - u Sarajevu 1989. godine), medju kojima i - njemu mozda nadrazim - prvim Dobrièinim prstenom ( za dvadeset odabranih uloga u komadima Stankovi‘a, Becketta, Krleze, Saratrea,Platona, Babelja, Èehova i dr.) kao priznanje kao poslednjeg barda ranije epohe Dobrice Milutinovi‘a, za ume‘e da svoje likove nadahne velikim i zajednièkim ose‘anjima sto se nalaze u gledalistu. Tadi‘ je trazena medijska liènost, samosvestan, naglasene individualnosti, te svojevrsnog drustvenog i politièkog angazmana (npr., preko 500 puta je nastupio u ODBRANI SOKRATOVOJ I SMRTI, " pogubnoj kritici dogmatizma, i gluposti neznanja "). Iako je primarno pozorisni glumac, mnogo nastupa na radiju, televiziji i u vise od 60 filmova, ostavljaju‘i svuda peèat svoje osobenosti. Bez obzira na sklonost izvenoj teatarskoj stilizaciji, privlaèi film, reditelje svih generacija, zahvaljuju‘i ne samo svojoj glumaèkoj evoluciji, ve‘ i doslednosti u izboru uloga kojima ‘e se mo‘i iskazati i nezavisno od uspeha filma. Nakon debija 1953. godine u filmu BILA SAM JAÈA, G. Gavrina, nizu se uloge tipiènog tadi‘evskog afiniteta, o " ljudima koji nigde ne uspevaju da se udenu ": neuspeli begunci (npr.DEVOJKA I HRAST, 1955., K. Golika; VELIKI I MALI, 1956., V. Pogaèi‘a - Zlatna medalja "Arena" u Puli; NEBESKI ODRED, 1961., B. Boskovi‘a; DIVLJE SENKE, 1967; i ZAZIDANI 1969, K. Rakonjca; BEKSTVA, 1968., R. Novakovi‘a; MIRIS POLJSKOG CVE’A, 1977., S. Karanovi‘a), tragièni usamljenici (npr. razoèarani major u GORKOM DELU REKE, 1965., J. Zivanovi‘a; Sava Kovaèevi‘ u SUTJESCI, 1973., S. Deli‘a, naslovni lik u DOKTORU MLADENU, 1975., M. Mutapèi‘a - Zlatna arena u Puli i Car Konstantin u Nisu. Zatim likovi bizarnih sudbina (npr. sudionik u ubistvu u SIBIRSKOJ LEDI MAGBET, 1962., A. Wajde, ubica sina zbog èasti u VUKU SA PROKLETIJA, 1968, M. Stamenkovi‘a - Zlatna arena u Puli, zatim u sukobu sa svima u PUTU U RAJ, 1970., M. Fanellija i apartni Pontije Pilat u MAJSTORU I MARGARITI, 1972., A.Petrovi‘a) i sl.Glavne uloge igrao je u filmovima CAMPO MAMULA (V. Stojanovi‘a,1959.), KAPI, VODE, RATNICI (omnibus, epizoda M. Bapca, 1962), MARS NA DRINU (Z. Mitrovi‘, 1964, Zlatna arena u Puli), VISNJA NA TASMAJDANU (S. Jankovi‘, 1968.), PRE ISTINE (K.Rakonjac, 1968, Zlatna arena u Puli i Car Konstantin u Nisu), BALADA O SVIREPOM (R. - L. Duki‘, 1971), STRAH (M. Klopèi‘, 1974, Zlatna arena u Puli i Car Konstantin u Nisu), POSEBAN TRETMAN (G. Paskaljevi‘, 1980), OD ZLATA JABUKA (N. Stojanovi‘a, 1986) i LEPE ZENE PROLAZE KROZ GRAD (Z. Zilnika, 1986). Povremeno nastupa i u inostranstvu (npr. STEPA, 1962, A. Lattuade u Italiji i CRNO I BELO KAO DAN I NO’, 1978., W. Peterson u Nemaèkoj). Od njegovih televizijskih uloga izdvaja se ona u seriji PESMA Z. Pavlovi‘a.